Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

The Greatest Waltzes of All Time (Non Stop)Track list
Aram Khachaturian - Masquerade Waltz (War and Peace version): 00,06 - 04,00
Under the Sky Of Paris (Andre Rieu's version): 04,00 - 07,22
Johann Strauss II - Voices of Spring Waltz: 07,22 - 13,11
Juventino Rosas - Over the Waves Waltz: 13,11 - 18,01
Iosif Ivanovici - Waves of the Danube: 13,11 - 21,28
Johann Strauss II - Wiener Blut: 21,28 - 27,02
Johann Strauss II - The Fledermaus Waltz: 27,02 - 32,40
Eugen Doga - Gramophone Waltz: 32,40 - 35,12
Eugen Doga - My Sweet and Tender Beast: 35,12 - 37,50
Dmitry Shostakovich - The Second Waltz: 37,50 - 41,33
Piotr Ilych Tchaikovsky - Waltz of the Flowers: 41,33 - 47,14
Piotr Ilych Tchaikovsky - The Swan Lake Waltz: 47,14 - 51,44
Johann Strauss - Tales From the Vienna Woods: 51,44 - 1,00,00
(Nguồn: You Tube)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.