Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

The music today

Serenity - Ernesto Cortazar"When the sea reaches the shore and caresses the sand, when the rose dances with the soft wind, when the sun lays in the horizon and shows his splendor in a thousand colors, Serenity reaches to my soul." (Ernesto Cortazar)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.